Algemene Voorwaarden

Wij streven naar een goede relatie met onze klanten en vinden het daarom belangrijk om duidelijk te zijn over de wederzijdse rechten en verplichtingen. Deze wederzijdse rechten en verplichtingen zijn vastgelegd in onderstaande algemene voorwaarden. Als u bij ons bestelt gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Birds & Bees; de eenmanszaak gevestigd

Opdrachtgever; Wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep

Overeenkomst; Elke afspraak tussen Birds & Bees en Opdrachtgever tot het verrichten van werkzaamheden door Birds & Bees ten behoeve van Opdrachtgever
Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Birds & Bees en Opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn afgeweken van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als Birds & Bees voor de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelt.

Door het plaatsen van een bestelling via de website verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met deze algemene voorwaarden en deze te accepteren.

De via de website van Birds & Bees gegeven informatie maakt tevens onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

Als er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van deze voorwaarden of als zich situaties voordoen die niet in deze voorwaarden zijn geregeld, dan wordt deze situatie beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Prijzen en offertes
De prijzen zoals vermeld op de website van Birds & Bees zijn in euro’s en inclusief 21% BTW. De prijzen kunnen ten alle tijde door Birds & Bees worden gewijzigd.

Alle offertes en aanbiedingen van Birds & Bees zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt als het product of de dienst waarop de offerte betrekking heeft niet meer beschikbaar is.

Birds & Bees kan niet aan de offerte of aanbieding worden gehouden als Opdracht redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een vergissing of verschrijving bevat.

De in de offerte en op de website van Birds & Bees genoemde prijzen zijn inclusief BTW en verpakkingskosten. Verzendkosten worden apart in rekening gebracht en zijn afhankelijk van de overeengekomen verzendwijze.

Indien de aanvaarding afwijkingen bevat ten opzichte van de offerte of aanbieding, dan is Birds & Bees daar niet aan gebonden, tenzij hierover schriftelijke overeenstemming is bereikt tussen Birds & Bees en Opdrachtgever.

Een samengestelde offerte kan alleen in zijn geheel worden geaccepteerd. Birds & Bees is niet gebonden om een gedeelte van de opdracht tegen het overeenkomstige deel van de opgegeven prijs te leveren. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Totstandkoming overeenkomst
De overeenkomst tussen Opdrachtgever enBirds & Bees komt tot stand wanneer Opdrachtgever een bestelling heeft geplaatst via de website vanBirds & Bees, en deze per email doorBirds & Bees is bevestigd.

Birds & Bees is gerechtigd geplaatste bestellingen te weigeren zonder opgaaf van redenen. Opdrachtgever zal hiervan in kennis worden gesteld.

Aanlevering gegevens
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor juiste aanlevering van gegevens benodigd voor het produceren van bestelde artikelen.

Voordat artikelen geproduceerd worden dient Opdrachtgever akkoord te gaan met de voorbeeldweergaven of verstrekte digitale proef van het product. Na akkoord door Opdrachtgever kanBirds & Bees niet meer aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de gegevens van het geleverde artikel.

Levering en leveringstermijn
Birds & Bees streeft er naar geboortekaartjes zo spoedig mogelijk te leveren.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van alle benodigde gegevens ten behoeve van het produceren en leveren van bestelde artikelen.

De door Birds & Bees vermelde leveringstermijnen zijn indicatief en zijn nimmer een fatale termijn.Birds & Bees kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging in de levering en schade die Opdrachtgever zou kunnen leiden als gevolge van het niet of niet tijdig leveren.

Birds & Bees kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verzuim van derden van wie de levering afhankelijk is (bijv. drukkerij en transporteur).

De kleuren van de gedrukte kaartjes kunnen iets verschillen met de kleuren van het scherm. Ook kan het zijn dat een proefkaartje iets van kleur verschilt met het ontvangen eind product. Dit is overmacht. Birds & Bees kan niet aansprakelijk worden gesteld.

Transport

Birds & Bees draagt zorg voor een deugdelijke verpakking van de door haar geleverde artikelen.

Verpakkingsmaterialen worden niet teruggenomen doorBirds & Bees
Schade aan verpakkingsmaterialen worden niet gezien als productschade, en Birds & Bees kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan de verpakking door transport.

Overmacht
Birds & Bees is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Birds & Bees geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Birds & Bees niet in staat is haar verplichtingen na te komen.Birds & Bees heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Birds & Bees haar verbintenis had moeten nakomen.
Birds & Bees kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Indien Birds & Bees ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, isBirds & Bees gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Betaling
Bestelde artikelen worden direct vooraf betaald door Opdrachtgever. Artikelen worden pas in productie genomen na ontvangst van de volledige verschuldigde betaling doorBirds & Bees.

Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Door Birds & Bees gemaakte incassokosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

Eigendomsvoorbehoud
Birds & Bees blijft volledig eigenaar van de geleverde producten tot Opdrachtgever zijn betalingsverplichting volledig is nagekomen.
Onderzoek en reclames
Indien door Birds & Bees een voorbeeldkaart of proefdruk is verstrekt aan Opdrachtgever , dan geldt deze als indicatie. Afwijkingen tussen het eindproduct en het getoonde voorbeeld van geringe betekenis zijn geen reden tot ontbinding van de overeenkomst, korting of schadevergoeding.

Na ontvangst controleert Opdrachtgever de aantallen en kwaliteit van geleverde producten. Mocht het geleverde product niet aan de verwachtingen van Opdrachtgever voldoen, dan neemt Opdrachtgever zo spoedig mogelijk contact op met Birds & Bees. Birds & Bees doet haar uiterste best om de klacht zo spoedig mogelijk op te lossen.

Klachten die worden ingediend na versturen van de kaarten of in gebruik name van de producten kunnen niet meer in behandeling genomen worden. Opdrachtgever heeft op dat moment de geleverde producten geaccepteerd zoals geleverd. Er kan dan nimmer een beroep op korting of schadevergoeding worden gedaan.

Garantie

Birds & Bees garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Als er schade is aan  meer dan 10% van de geleverde custom kaarten, zullen we deze vervangen. Minder dan 10% zullen wij geen herdruk inzetten.

Indien het geleverde product gebreken vertoont heeft Opdrachtgever recht op herstel of vervanging van het product. Opdrachtgever heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het product niet mogelijk is. De te vervangen en/of herstellen goederen moeten daartoe franco aan Birds & Bees worden gezonden. Birds & Bees wordt daarvan eigenaar.

Birds & Bees heeft, indien herstel of vervanging onmogelijk is, het recht om de overeenkomst te ontbinden en Opdrachtgever volledig te crediteren.

De hier genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming vanBirds & Bees, Opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op garantie indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Birds & Bees geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

Aansprakelijkheid
Indien Birds & Bees aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
Birds & Bees is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Birds & Bees is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
Birds & Bees is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Birds & Bees is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.
Indien Birds & Bees aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Birds & Bees beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van Birds & Bees is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Birds & Bees.

Risicoovergang
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop zaken in de macht van Opdrachtgever worden gebracht.

Vrijwaringen
Opdrachtgever vrijwaart Birds & Bees voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Birds & Bees toerekenbaar is.

Indien Birds & Bees uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Birds & Bees zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Birds & Bees, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Birds & Bees en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Opdrachtgever vrijwaart Birds & Bees voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Indien Opdrachtgever aan Birds & Bees informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. Indien de aangeboden informatiedragers, elektronische bestanden of software daarentegen wel defect of besmet zijn, behoudt Birds & Bees zich het recht voor de hieruit voortvloeiende gevolgschade te verhalen op Opdrachtgever.

Auteursrecht en intellectueel eigendom
Birds & Bees behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
Op alle ontwerpen van Birds & Bees rust auteursrecht. De ontwerpen van Birds & Bees mogen op geen enkele wijze vermenigvuldigd, verspreid of openbaar gemaakt worden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Birds & Bees.
Het is Opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Birds & Bees tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Birds & Bees, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
Alle door Birds & Bees eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Birds & Bees worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
Birds & Bees behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Overname en verspreiding van (gedeeltes van) teksten, afbeeldingen en/of gebruik van de handelsnaam of het logo vanBirds & Bees is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Birds & Bees.
Het door Birds & Bees geleverde drukwerk wordt discreet voorzien van de naam Birds & Bees om de auteursrechtelijke bescherming tot uiting te brengen. Het is niet mogelijk drukwerk zonder deze naamsvermelding te bestellen.

Privacy
Door Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend doorBirds & Bees gebruikt en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, mits dat noodzakelijk is voor de betaling en bezorging van de bestelling.
Persoonsgegevens zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld voor commerciële doeleinden.

Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Birds & Bees partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Vindplaats en wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op www.thebirdsandbees.nl en op te vragen bij Birds & Bees.
Van toepassing is steeds de meest recente versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Birds & Bees.
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
Birds & Bees is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
Deze voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 11-04-2013

Latest from Instagram

© Copyright The Birds & The Bees ‑ Algemene VoorwaardenPrivacy